Sabredenler ve Şükredenler (Kitap) - rahle.org

Sabredenler ve Şükredenler (Kitap) - rahle.org

Sabredenler ve Şükredenler (Kitap)


Facebookta Paylaş
Tweetle

 

 
Üsve Furkan tarafından yazıldı.

Sabır; direnmek demektir. Her halükârda Allah'ın emrettiği sınırlar içinde kalmak için sebat göstermektir. Sabır; direnmek demektir. Her halükârda Allah'ın emrettiği sınırlar içinde kalmak için sebat göstermektir.


 

Yazar hakkında:

1292'de Şam civarında dünyaya geldi, İbni Teymiye başta olmak üzere döneminin ünlü alimlerinden dersler aldı. Tefsir, usül, kelam ,fıkıh ve nahiv ilimlerinde derin bilgi sahibi olan Cevziye 1323'te vefat etmiştir. Ellinin üzerinde eseri vardır

Cevziye'ye nispet ediliş sebebi ise Cevziyye medresesinde yetişmiş olmasıdır. Çünkü babası o medresenin yöneticisi idi. İbni kayyim arapçayı İbnü ebil feth ve Elmecdettunusi'den, fıkıh ilmini ise Elmecdelharrani ve İbni Teymiye'den, usul kitaplarının Essafa Elhindi ve İbni Teymiye'den görmüştür.

İbni kesir dedi ki; İbni kayyim gece gündüz çalışırdı, çokça namaz kılardı ve Kur'an okurdu, güzel ahlaklıydı, insanlara karşı sevgi doluydu, hiç kimseyi kıskanmazdı. Sonra İbni kesir devamla şöyle dedi: Bu zamanda alimler arasında İbni Kayyim'den daha fazla ibadete kendini veren alim tanımıyorum. Namazı çok uzatır, rüku ve sücudunu uzun tutardı. H.751 Recebin 13'ünde vefat etti (ra).

Müellifin bazı kitapları

İlamul mukiin, Essavaikul mursele, Bedaiulfevaid, Etturukul hukkmiyye, Şerhu menazi lussairin, Zadulmead fi hayril ibad, Cilaul efham, Medaricussalikin, Masaiduşşeytan,  Ettibyan fi Aksemilkuran, Miftah darusseade, Elvabilussayyib filkkelimittayyib, Hadil ervah

Bu eser; her müslüman'ın bilmesi ve anlaması kaçınılmaz olan iki kavramı (sabrı ve şükrü) tüm yönleriyle ele almış bir İslam klasiğidir. Kitap iki ana bölümden ibarettir. Yazar her bölümde sabır ve şükür kavramıyla alakalı hemen hemen her şeyi konu edinmiştir.

Birinci bölümde sabrı lügat manasıyla ele almakla işe başlıyor. Anladığımıza göre sabır; direnmek demektir. Her halükarda Allah'ın emrettiği sınırlar içinde kalmak için sebat göstermektir. Kitabın okurken akıcılığı ve olaylara yaklaşımı,sabrın faziletini,yerlerine göre sabrı anlatımı insanı yormamaktadır.

Çeşitli insan tiplemeleriyle sabrı ortaya koyuyor yazar, mesela; İnsanın sabrı,heva ve şehvet kuvvetine üstün gelirse meleklere katılır. Fakat heva ve şehvet kuvveti sabrına üstün gelirse şeytanlara katılır. Yeme içme ve cinsi münasebet gibi tabiatının kuvvetleri sabra üstün gelirse hayvanlara karışır. Katade (ra) derki "Allah Teâla melekleri şehvetsiz ve akıllı olarak yaratmıştır. Hayvanları akılsız ve şehvetli olarak yaratmıştır. İnsanlar hem akıllı hem de şehvetli olarak yaratmıştır..".s 24. İşte bu ikisi arasında gidip gelen insanoğlunun sabrını ve şükrünü konu edinmiştir kitabımız. Yukarıda da görüldüğü gibi birinci bölümde ele aldığı sabrı , kısımlara ayırarak çeşitli insan tiplemeleriyle, ayet,hadis ve ulemanın görüşleri ışığında resmetmektedir. Kitaba "İslam dinine göre Sabrın ve Şükrün tefsiri ve hadislerle anlatımı" adı konsa yeridir. Sabrı üç temel üzerinde ortaya koymaktadır.

1-Emredilenleri yapma gayreti...

2-Yasakları terketme gayreti...

3-Takdir edilmiş olana sabır gayreti...

Bütün bunları yine ayet, hadis, ve ulemanın görüşleriyle zenginleştirmekte. Hemen hemen her görüşün ardından ,sabrın durumunu çok güzel bir tarzda ortaya koymakta ve okuyucuyu sürükleyerek; metodik olarak da doyurmaktadır... Sabrın yalnız Allah için olacağını söyledikten sonra sabırlı olmaya en yardımcı unsurun namaz olduğunu yine delilleriyle ortaya koymaktadır. Bir müslümanın hayatında sabrın ve şükrün her konuyla alakalı olduğunu öğreneceği bir kitap .(Fakirlikte de zenginlikte de sabır ve şükür gereklidir. Fakir, fakirliğine sabredip üstüne bir de şükrederse Allah katındaki değeri nicedir. Zengin de zenginliğine şükredip, bir de zulmetmeden, kibirlenmeden nefsinin bu helal olmayan isteklerine sabrederse Allah katındaki değeri nicedir.)

Sabredenler ve Şükredenler. Baştan sona İslami bir yaşayışın tarzının, sabır ve şükür şemsiyesi altında yapacağı, yapmayacağı her işte müslüman'ın sabrı azık edinmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Öyle ki hiçbir yerde,konuda, olaylarda yanımızdan ayırmamamız gereken dostlar yapmıştır

Sabrı ve sabrı gerektiren yerleri, sabrın derecelerini,sabra yardım eden sebepleri, sabrın nefse ağır gelişini, sabrın faziletlerini, sabırla ilgili ayetleri, hadisleri,alimlerin görüşlerini, sabrın ve sabırlaşmanın kurtuluş olduğunu, imanın yarısı olduğunu birinci bölümde çak güzel bir şekilde irdelemektedir. İkinci bölümde de yazar aynı tarzda şükrün kelime anlamından başlayarak şükrü tanımlaya çalışmıştır. Yazar şükürle alakalı ayetleri, hadisleri derinlemesiyle açıklamaya çalışmıştır. Ulemanın görüşlerini de ayrıntılarıyla ele alıp, olay örneklemeleriyle konulara bambaşka görüş açıları kazandırmıştır. Yani birinci bölümdeki metot burada da göze çarpmaktadır. Yalnız yazarın bu bölümde ele aldığı ve uzun uzadıya anlattığı konu "fakirin sabrı ve şükrü mü daha efdaldir? yoksa zenginin sabrı ve şükrü mü daha efdaldir?" konusudur. Her yönüyle konuyu ele alarak, okuyucunun zihninde bu kavramların oturmasını sağlamaktadır. Yazar, sabrı ve şükrü, imanın birer bineği olarak ele almakta ve takva yolunun işaret taşları olduğunu savunmaktadır. Bu kitabı okurken sabredin ve böyle bir kitabı okuduğunuza şükredin

Sabredip, şükredenlerden olmak dileğiyle...

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ