Ta’lim ve Terbiye Konulu Eserler - rahle.org

Ta’lim ve Terbiye Konulu Eserler - rahle.org

Ta’lim ve Terbiye Konulu Eserler


Facebookta Paylaş
Tweetle

Y. Emre Kırmızılı 

 

Aşağıda İslâm davetçileri, anne-babalar ve eğitimciler göz önünde bulundurularak hazırlanmış, Ta’lim-Terbiye sahasında eser veren çeşitli yazar ve yayınevlerine ait özel bir liste yer almaktadır.

Eserlerin her biri, Rahle Eğitim ve Kültür Dergisince okunması ön görülen ve kaynak diyebileceğimiz eserlerdir.

Tanıtım, bize özgü şekliyledir…

...

İmam Hasan el-Bennâ, Tasavvuf ve Ahlâk Eğitimi, Nida Yay. İst. 2008. 321 sf.

Eser, üstadımız Hasan el-Benna’nın değişik zaman aralıklarında yaptığı konuşma ve dergide yazılarından derlenerek bir araya getirilmiş, Risaleler’inde yer almayan pek çok konuyu içeren müstakil bir kitaptır. Günümüz tasavvuf sahası üzerinde halen tartışılan bazı zor meseleleri okuyuculardan gelen sorular üzerine cevaplayan imam Hasan el-Benna; zikr, evliya, keramet, tarikat, batın ilmi, rabıta gibi çetrefilli meseleleri ustalıkla açıklamıştır. Ayrıca Müslümanların eğitim ve ahlâk anlayışı üzerine ülke yönetiminde hangi hususlara dikkat edeceğine dair bazı öngörüler sunmuştur. İleri seviyede eğitimcilerin kesinlikle okuyup mütalaada bulunması gereken bir eserdir.

Not: Hasan el-Benna’nın diğer eserleri için http://nidayayincilik.com adresine bakılabilir.

 

Said Havva, Eğitim Risalesi, Petek Yay. İst. 1990. 212 sf.

Üstat Hasan el-Benna’nın eğitim ve davet metodunu başarılı bir biçimde eserine yansıtan Said Havva, İslâmî çalışmaya dair hedefleri, biat meselesini ve mücahidin sorumluluklarını maddeler halinde sıralamıştır. Eser, her ne kadar unutulmaya yüz tutmuş ise de belirtmek lazım ki, dava erleri ve eğitimciler için kaynak niteliğindedir. Diğer eserleriyle birlikte Said Havva’nın bu eseri de kütüphanemizde -en üst raftaki- yerini korumalıdır.

Not: Said Havva’nın diğer eserleri http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp adresinden takip edilebilir.

...

Abdulfettah Ebu Gudde, Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed ve Öğretim Metodu, Yasin Yay. İst. 2011. 208 sf.

Son devrin yetiştirdiği güzide âlimlerden Ebu Gudde’nin bu eseri, Resulullah’ın eğitim anlayışı ile ilgili örnek ahlâkını en güzel bir biçimde yansıtan yüzü aşkın sayıdaki hadis-i şerif ile bezenmiştir. Muallimin (hocanın) talebeye ilim kazandırma ve onun davranışlarını terbiye etmesi için kullanacağı Sünnete uygun tüm metotlar bu eserde bir araya getirilmiştir: Dikkat çekme, teşvik etme, daha iyi anlaşılma, sabır ve tahammül gösterme, tedrici davranma, soru cevaplama gibi 40’dan fazla başlık incelenmiştir. Eser, belki her sene tekrar okunması ve ezber yapılması gerekilen bir niteliktedir.

Not: Ebu Gudde’nin diğer eserleri http://www.kitapadresi.com/yazarlar.aspx adresinden takip edilebilir.

Dr. Şerafeddin Kalay, İslâm Edebinden Demetler, İnsan Vakfı Yay. İst.

Eser, müellifin hocası âlim Ebu Gudde’nin “Hayatın İçinden Görgü ve Nezaket” adlı eserine -benzerine az rastlanılan bir titizlikle hazırlanmış- bir şerh kitabıdır. Orijinal metne sadık kalınarak tertiplenen eserde, Müslüman genç bireylerin edep ve terbiye ile ilgili alması gereken hemen tüm başlıklar modern zamana uygun bir biçimde işlenmiştir. Başlıklar tek tek birer ders konusudur. Açıklama kısmı ise dersi sunacak muallime büyük kolaylık sağlamaktadır. Eğitimde ahlâkî safhayı gözetenler herkes için başucu niteliğindedir.

Not: Şerafeddin Kalay hocamızın makale, video ve diğer eserlerine http://www.serafeddinkalay.com ve http://www.orneknesil.com adreslerinden ulaşılabilir.

...

Prof. Dr. İbrahim Canan, Hz. Peygamber’in Sünnetinde Terbiye, Akademi Yay. İst. 2008. 640 sf.

Eser, eğitimciler için ansiklopedik bir özellik taşımakta; ilmî bir disiplin içerisinde, nebevî terbiyeyi tüm boyutlarıyla incelemektedir. Anne-babaların, davetçilerin, muallim ve ahlâkçıların tamamı için vazgeçilmez bir niteliktedir. Çocuk ve gençlerin alacakları temel eğitim başlıkları, verilecek eğitimin safhaları, kız-erkek ayrımı ve eğitimde çevre faktörleri gibi geniş bir içeriğe sahiptir. Kısmen akademik bir dile sahip olsa da eserin sonunda küçük bir sözlüğe yer verilmiştir.

Not: İbrahim Canan’ın diğer eserlerine http://www.kitapadresi.com/yazarlar.aspx adresinden bakılabilir.

Pedagog Adem Güneş, Annelik Sanatı, Nesil Yay. İst. 2010. 205 sf.

Eser, her ne kadar başlık uygun değil gibi görünse de, anneler kadar babalar için son derece mühim bir içeriğe sahiptir. Doğumdan itibaren 14 yaşına kadar olan süreçte, anne ve babaların çocukları üzerindeki baskıcı-kontrolcü terbiye metodu, kitap boyunca eleştiriye tabi tutulur ve çocuk üzerindeki davranış yönlendirilmesinin günümüz koşulları gözetilerek nasıl yapılması gerektiği tavsiye edilir. Klasik eğitim anlayışını sil baştan etkileyebilecek akıcı bir üslubun kullanıldığı eserden, okuyucu sıkılmadan istifade edebilir.

Not: Adem Güneş’in diğer eserleri http://www.nesilyayinlari.com/yazarlar.php adresinden takip edilebilir.

...

Elizabeth Pantley, Çocuğunuzla İşbirliği Yapın, Yakamoz Yay. İst. 2011. 301 sf.

Eserleri 18 dile çevrilen dünyaca ünlü yazar E. Pantley, bu eserinde “Etkili bir anne-baba nasıl olunur?” sorusuna cevap aramaktadır. Kendi çocuklarıyla ilgili olarak günlük hayatta karşılaştığı sorunları tek tek ele alan yazar, hangi davranış biçimlerinin ne şekilde bir etki oluşturduğunu -deneme ve gözlem yoluyla- tespit etmektedir. Kardeşler arasındaki sorunları çözme, bağırmadan veya yalvarmadan bir işi yaptırabilme, cezanın yeri ve zamanı, ebeveynin kendine zaman ayırması, öfke kontrolü gibi çeşitli konuları kitap boyunca okuyucu ile paylaşmaktadır.

Not: Elizabeth Pantley’in diğer eserleri http://www.netkitap.com/yazarlar.aspx adresinden takip edilebilir.

Pedagog Ali Çankırılı, Çocuğun Manevî Gelişimi, Zafer Yay. İst. 2008. 184 sf.

Eser, çocukların dinî eğitim almaları noktasında gelişim evrelerini göz önünde tutarak anne-babalar için bazı ipuçları vermektedir. Bu hususta anne-babaların sadece iyi bir niyet taşıyarak başarıya ulaşacakları zannını eleştirmekte ve vaktinden önce olgunlaşması istenilen bir çocuğa tüm dinî bilgilerin yüklenilmesini doğru bulmamaktadır. Yazar, adeta çocuğun zihninden (onun perspektifinden) olaylara bakarak en doğru eğitim anlayışını tespit etmeye çalışmıştır.

Not: Ali Çankırılı’nın eğitim ile ilgili makaleleri http://www.zaferdergisi.com/ara.html adresinden ve eserleri http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp adresinden takip edilebilir.

...

Mine İzgi, Kızımı Yetiştiriyorum, Elit Yay. İst. 2008. 478 sf. & Oğlumu Yetiştiriyorum, Elit Yay. İst. 2010. 437 sf.

Her iki eser de sahasında öne çıkan, ansiklopedik bir özellik taşıyan, eğitim-öğretim merkezli ve pratik uygulamalı eserlerdir. Metot olarak; 0-24 yaş aralığına kadar her seneyi ilgilendiren birkaç sayfalık farklı bir bölüm açılmıştır. Ve her bölümde, anne-babanın kendi çocuklarını hayatın zorlukları ve imtihanlarına karşı nasıl terbiye etmesi gerektiği üzerinde kısa notlar ve tavsiyeler üzerinde durulmuştur. Eserin İslâmî bir kaygıyla yazılmış olması ayrı bir güzellik katmaktadır. Bizce her anne-babanın bu iki eseri de okuması lazımdır.

Not: Mine İzgi’nin diğer eserleri http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp adresinden takip edilebilir.

 

 

 Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu, Ergenlik Psikolojisi, Remzi Kitabevi, 2000. 269 sf.

Eserleri eğitim fakültelerinde ders kitabı olarak okutulan Adnan Kulaksızoğlu’nun bu eseri, ergenlik dönemi içersindeki gençlerin anlaşılması, onlarla doğru bir iletişime geçilebilmesi ve sorunlarının daha iyi bilinmesini kolaylaştıran -akademik düzeyde araştırma verilerine dayanan- kaynak niteliğindeki bir eserdir. Özet olarak; modern dönemin gençliğinin duyguları, depresyonları, dünyayı algıları ve cinsel sıkıntıları gibi meseleleri ele almaktadır. Bilhassa ileri yaştaki eğitimci bireylerin kuşak farklılığından kaynaklanan “gençlerin duygularını anlayamama” sorununa ciddi oranda ışık tutacaktır.

Not: Adnan Kulaksızoğlu’nun diğer eserleri için http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp adresinden takip edilebilir.

...

Prof. Dr. Haluk Yavuzer, Çocukları Tanımak ve Anlamak, 148 sf. & Gençleri Anlamak, 100 sf. Remzi Kitabevi, İst.

Yazarın iki eseri de birbirini takip edecek şekilde, gayet kısa ve öz olarak, anne-babaların rahatlıkla okuyabileceği bir dille yazılmış, genç nesli daha iyi anlayabilme, daha sağlıklı bir iletişim kurabilme maksadı taşıyan başucu eserlerindendir. 27 ilde yaklaşık 23 yıl boyunca gerçekleştirilen Anne-Baba Okulu projesinin temel dokümanlarından oluşturulmuştur. Bizce aile kitaplığında kesinlikle olması gereken eserlerdendir.

Not: Haluk Yavuzer’in diğer eserleri için http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp adresine bakılabilir.

İmam Buharî, Edebü’l-Müfred, 2 cilt, Alperen Yay. Şerh: Ali Fikri Yavuz, İst. 2002.

Eser, İslâm Tarihinde bilinen en eski ahlâk eserlerinden biridir. İmam Buharî’nin Sahih adlı meşhur hadis kitabının haricinde, müstakil olarak hazırlanmış ve ağırlıklı olarak Müslüman gençlerin ahlâk eğitimleri ile ilgili hadisler üzerinde durulmuştur. Kaynak niteliğinde ve şerhler dikkate alındığında hususi ders yapılabilir biçimdedir. İçeriğinde: Haklar, ibadetler, iyilikler ve kötülükler gibi davranış ahlâkına yönelik toplam 1322 hadis yer almaktadır.

Not: Eser ayrıca Konevi, Motif ve Serhat Yayınevlerinden tek cilt ve şerhsiz olarak çıkmakta; http://www.zamanbitiyor.com adresinden ücretsiz olarak indirilebilmektedir.

Eğitim Yazıları Dergisi, İnsan Vakfı Yay., İst. Sayı: 1-19.

İlk sayısı 1999’da 4 aylık periyotlar halinde Fatih-İnsan Vakfı bünyesinde çıkartılmaya başlayan dergi, 10. sayısından itibaren “aile eğitimi” merkezli bir yayın politikasını izlemiş ve son iki senedir bir takım maddî imkansızlıklar sebebiyle yayın hayatına ara vermişti. Öğrendiğimiz kadarıyla, şimdi yeniden düzenli olarak çıkartılmaya başlayacak olan dergi, eski ve yeni sayılarıyla tekrardan okuyucu karşısında olacak. Her bir sayısı ayrı bir konuyu elen alan dergi, Müslüman ebeveyn, muallim ve İslam davetçileri için istifade edilebilir niteliktedir.®

Not: Dergi hakkında bilgi almak, eski sayılara ulaşmak ve abone olmak isteyenler http://www.insanvakfi.org.com adresine bakabilir; ayrıca (212) 534 41 61 no.dan iletişim kurabilir.

 

 

 

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ