MÜNEBBÎHAT - rahle.org

MÜNEBBÎHAT - rahle.org

MÜNEBBÎHAT


Facebookta Paylaş
Tweetle

 

Dönüş Gününe Hazırlanmak Üzere Tembihler’*

Gazi Çoban

Resulüllah (as) buyurdu ki:

"Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Güzel koku, kadın ve göz aydınlığım na­maz."

Resulüllah'ın (sav)yanında oturmakta olan ashabı kiramdan Ebu Bekir (ra) de­di ki ; "Doğru söylediniz,ey Allah'ın (cc) Peygamberi ! Bana bu dünyada üç şey sevdirildi:

I - Resulüllah’ın (sav) yüzüne bakmak.

 1. Onun yolunda malımı infak etmek.

 2. Kızımı Resulüllah'a(sav) eş olarak vermek.

Hazret-i Ömer (ra) da : "Doğru söylediniz, ey Ebu Bekir" dedi "Bana da dün­yada üç şey sevdirildi:

 1. İyilikleri emretmek.

 2. Kötülüklerden sakındırmak.

 3. Yırtık yamalı elbise giymek.

Hazreti Osman (ra) da : "Doğru söylediniz, ya Ömer" dedi. "Bana dünyadan üç şey sevdirildi:

 1. Açları doyurmak.

 2. Çıplakları giydirmek.

 3. Kur’an okumak.

Hazreti Ali (ra) da : "Doğru söylediniz ya Osman" dedi "Bana da üç şey sev­dirildi:

 1. Hizmet etmek.

 2. Yaz mevsiminde oruç tutmak.

 3. Düşmana kılıçla vurmak.

Bunun üzerine Cebrail (as) nazil oldu, dedi ki: "Cenabı Hakk, sizin bu konuşmalarınızı işitince, beni size gönderdi. "Dünyada olsaydım, neyi seveceğimin ben­ den sorulmasını emretti."

Resulüllah (sav): "Peki ehli dünya olsaydın neyi severdin?" diye sordu. Cebrail (as) cevap verdi:

 1. Dalalete sapanları irşat etmeyi.

 2. Gariplerle dost olmayı.

 3. Dar geçimli fakir ailelere yardım etmeyi.

Sonra Cebrail (as) şöyle devam etti: "Allah (cc) kulunun üç hasletini sever:

1I -Var kuvveti ile ibadet etmesini.

 1. Pişmanlık anında ağlamasını.

 2. Fakirlik halinde sabretmesini.

• Bazı hikmet sahiplerinden :

Aklına güvenen kimse sapıtır. Mal ile zenginlik taslayanın malı azalır. Bir mah­lukla aziz olan zelil olur.

•Bazı hikmet sahiplerinden :

Marifet ( Allah (cc) ve sıfatlarını tanıman)in meyvesi üç haslettir.

 1. Allah (cc)'dan utanmak.

 2. Allah (cc) için sevmek

 3. Allah (cc) ile ünsiyyet

•Nebiyy-i Ekrem (sav) buyurdu ki:

"Sevgi, marifetin temelidir. İffet yakinin alametidir. Yakinin sermayesi de takva­dır. Rıza ise Allah'ın (cc) takdiri iledir."

•Uyeyne oğlu Sufyan’dan (ra):

"Allah’ı (cc) seven, Allah’ın (cc) sevdiğini de sever. Allah'ı (cc) seven, onun Al­lah (cc) için sevdiğini de sever. Böyle bir kimse ise insanların kendisini tanımama­sını ister.

•Resulüllah (sav) Efendimizden: "Muhabbetin gerekliliği üç haslettedir : I -Dostunun sözünü başkasının sözüne tercih etmek, beğenmek.

 1. Dostu ile oturmayı başkası ile oturmaya tercih etmek

 2. Dostunun rızasını başkasının rızasına tercih etmek

•Yemenli Münebbih oğlu Vehb’den (ra):

"Tevrat'ta yazılıdır ki, haris bir kimse fakirdir, velev ki dünyanın meliki olsun. Al­lah’a (cc) itaat edene itaat edilir. Velev ki köle olsun. Kanaatkar bir kimse zengin­dir, velev ki aç olsun."

•Bazı hikmet sahiplerinden :

"Allah (cc)’ı tanıyanın halka lezzeti yoktur. Dünyanın fani olduğunu bilen bir kimsenin dünyaya rağbeti kalmaz. Allah (cc)’ın adalet-i ilahiyyesini bilen kimsenin düşmanları önüne geçemez."

•Zu n-Nuni'l-Mısri’den :

"Her korkak kaçar. (Yani cehennemden korkan, cehennemden uzaklaştırıcı hareketlerde bulunmalıdır.)

Her isteyen arar. (Yani cenneti isteyen cennete götürücü hareketlerde bu­lunmalıdır.)

Allah ile ünsiyyet eden nefsinden kaçar."

•Yine Zu n-Nuni’l-Mısri :

"Allah (cc)'ı tanıyan esirdir. (Allah (cc)'ın muhabbeti ile bağlıdır.) Kalbi görücüdür. (lçini murakabe ile süsler, dışını muhasebe ile ...) Allah (cc)’ı tanıyan, Allah (c.c)'a çok ibadet eder."

•Yine Zun-Nuni’l-Mısri ‘den :

"Allah (cc)'ı tanıyan vefakardır, kalbi zeki .ameli halistir."

•Ebu Süleyman Darani’den :

"Gerek dünyada, gerek ahirette olsun her hayrın esası, temeli Allah (cc)'dan korkmaktır. Dünyanın anahtarı tokluk, ahiretin anahtarı da açlıktır."

•Denilmiş ki :

İbadeti sanattır, dükkanı halvettir, sermayesi takvadır, kazancı cennettir. •Dinar oğlu Malik demiştir ki :

 

"Üç şeyi üç şeyle, kibri tevazu ile, hırsı kanaatle, hasedi nasihatle güzelleştir. Ta ki, müminlerden olasın."

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ