İMAM MÜSLİM - rahle.org

İMAM MÜSLİM - rahle.org

İMAM MÜSLİM


Facebookta Paylaş
Tweetle

 

İsmail YILMAZ

Ebul-Huseyn Müslim Ibnül-Haccac El-Kuşeyri, Hicri 204 veya 206 tarihinde Nişabur'da doğmuştur. Arab kabilesi KUŞEYR'e mensuptur.lmam Müslim' in ço¬cukluk yıllan hakkında pek az bilgi bulunmaktadır. Hadis dinlemeye kiçik yaşta baş¬ladığı ve ilk defa 218 yılında hadis meclislerine devam ettiği rivayet edilmektedir.

Hadis tahsili için Irak,Hicaz,Şam ve Mısır'a gitmiş ve Bağdat'a bir çok defalar uğramıştır. Bu seyahatlar esnasında, Buhari'nin şeyhlerini ve daha bir çok hadis alimlerini dinlemeye fırsat bulmuştur. Onun hocalan arasında Ishak Ibnu Rahuye, Abdullah Ibnü Mesleme El-Ka’nebi, Harmele Ibnü Yahya, Ebu Zür'a, Er-Razi, Yah¬ya Ibnü Yahya, Kuteybe Ibnü Said ve Ahmet bin Hanbel gibi devrin büyük hadis alimleri bulunmaktadır.

Kendisinin hocalık yaparak yetiştirdiği alimler arasında Ebu Isa Et-Tirmizi, Ebu Hatim Er-Razi, Ebu Bekr Muhammed Ibn Ishak Ibn Huzeyme gibi alim zatlar bu¬lunmaktadır.

İmam Müslim, tahsilini bitirdikten sonra Nişabur' a yerleşti. Ticaret yaparak ge¬çimini temin etti ve bu arada da hadisle meşgul olmayı bırakmadı, ömrünün son- lanna doğru İmam Buhari ile tanıştı.Onun ilmini takdir etti ve devrin siyasi olayla- n sebebiyle birçokları Buhari'nin çevresinden uzaklaşırken, İmam Müslim, O'nun yanında yer olmaktan çekinmedi.

"İMAM MÜSLİM BİR HADİSİ ARAŞTIRMAKLA MEŞGULKEN 261-874 DE NİŞABUR'DA VEFAT ETMİŞTİR. (Allah ondan ve O'nun yolundan gidenlerden razı olsun.)

İmam Müslim, hadis ve hadis ilminin diğer dallanna dair de bir çok eser kale¬me almıştır. Fakat O daha ziyade "SAHİHİ ile tanınmıştır.

SAHİH: Imam-ı Müslim cok sayıda eser vermiş olmakla birlikte, Es-yahihi ile şöhret bulmuştur. İslam uleması bu kitabı "İKİNİN İKİNCİSİ" olarak kabul etmiştir. Yani Kur’an-ı Kerim'den sonra gelen, en muteber ikinci kitap .olaral kabul edilmiş  

ve İslam dünyasının faydalandığı kitaplar arasında en güzel yerini bulmuştur.Müs- lim'in kitabı bilhassa sıhhat şartlan ve fıkhi inceliklere dair noktalarda Buharü'nin kitabına yetişemez ise de, tertip güzelliği ve rivayet konulanndaki inceliklerinde gösterdiği hassasiyet ve sadakat noktalanndaki ince anlayışı ile Buhariyi geride bı¬raktığı kabul edilir.

Sahih-i Müslim'in bazı özelliklerini şöyle sıralamak mümkündün

- İmam Müslim, kitabındaki hadisleri, 300.000 hadis içinden seçerek oluştur¬muştur.

- Hadisleri bölünmeye uğramadan vermesi bir diğer özelliğidir.

- Buhari, bir hadisi ikinci sefer tekrar ederken, Müslim hadisîn konu(Bab) ile alakalı kısmını alır, konuyu ilgilendirmeyen kısmını terkederdi, almazdı.

- İmam Müslim, kitabına bab başlıklan koymamıştır. Kitabında şu an mevcut olan bab başlıklan Imam-ı Nevev-i tarafından konulmuştur.

- Müslim'in kitabına aldığı hadisler genellikle, Buhari'deki "merili" hadislerdir. O, Buhari'de bulunmayan 820 merfu hadisi de kitabına almıştır.

- Rivayet edilen lafzı aynen korumaya büyğk itina göstermiştir.Ravilerin bir harfteki ihtilaflannı bile, kitabında aynen nakletmiştır.

- Müslim'in kitabı, mükerrerler dışında 3033 hadisten oluşur.Tekrarlarla bu sa¬yı 7275'e ulaşır.

BUHARİ VE MÜSLİM'İN MUKAYESESİ

- Buharinin.bir hadisi sahih kabul etmesi için ortaya koyduğu şartlar daha kuv¬vetlidir.

- Buhari, hadis rivayetinde görüşmeyi şart koşar,Müslim ise görüşübilme im¬kanının bulunmasını yetrli görür.

- Buhari'nin, ravilerinin adalet ve zapt yönü Müslim'in ravilarinden üstündür. Zira Buhari'nin ravilerinden 78' i tenkide maruz kalmışken bu sayı Müslim'de 100 u bulur. 

- Hadis noktasında en az tenkide uğrayan Buhari'nin Sahih'idir. Ahmet bin Hanbel, Yahya bin Main ve Ali bin Medini gibi büyük muhaddisler dört hadis dı¬şında Buharinin hadislerinin sahih olduğuna şehadet etmişlerdir. Ebu Cafer El- Ukayli (H.322) "Bu dört hadis hususundaki söz yine Buhari'nin sözüdür ve onlar¬da sahihtir” der.

MÜSLİM' İN ŞERHLERİ:

Müslim üzerine birçok şerh yazılmıştır. Fuat SEZGİN, Tarihu't-Turas adlı ese¬rinde otuza yakın şerhin ismini zikretmektedir. Bu şerhler içerisinde günümüzde en çok ilgi gören Imam-ı Nevevi'nin yapmış olduğu şerhtir.

 

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ