ANA HATLARIYLA İSLAM EĞİTİM TARİHİ - rahle.org

ANA HATLARIYLA İSLAM EĞİTİM TARİHİ - rahle.org

ANA HATLARIYLA İSLAM EĞİTİM TARİHİ


Facebookta Paylaş
Tweetle


Bir kitap:

Emin Oğulcan

 

İslam’ın ilk emri "Oku" dur. "Oku". Yaratan Rabb'ın adıyla. Bütün kainatı "oku" yabilmek Ya da kainatı bütün olarak "oku" yabilmek İşte İslam dünyası bu emri alır almaz, kainattaki bütün her şeyi, yani Yaratanının yarattığı her şeyi -oku-ma kaygısına düşmüştür. Sağlıklı nesiller yetiştirebilmek ve okuyarak elde ettikleri bü­tün mirası yeni nesillere aktarabilmek okuyup-yazmakla mümkündür. İslam dün­yasında okumak bu yüzden önem arz etmektedir. Eğitim-öğretim faaliyetlerine bu yüzden çok önem verilmiş ve okumak hayatın bütününe yayılmıştır.

Günümüz dünyamızdaki eğitim-öğretim kargaşasında, geçmişe dönerek bu iş­lerin nasıl yapıldığına göz atmak isteyenler için -hele kendi dinamiklerimizi anla­ma açısından- "Ana hatlarıyla Islami Eğitim Tarihi adlı" kitap bu eksikliği giderme­ye aday nitelikte kendi çapında özgün bir kitap. Konu sade, anlaşılır bir biçimde anlatılmış. Kitabın giriş bölümünde Asrı Saadetten eğitim-öğretim faaliyetlerine kısaca akademik tarzda değinildikten sonra, İslam dünyasında çok büyük bir itibarı olan "Medreseler" in tarihçesine geçilmiştir. Osmanlı öncesi ve Osmanlı dönemlerinde medreselerin eğitim-öğretim tarzı gözler önüne serilmiştir.

"Medreseler" öncesi eğitim tarzını, halkın buna yaklaşım tarzını, bu tür faaliyet­lerin nasıl ve hangi yerlerde yapıldıklarını tarihi bir seyir içinde ele almış söz konusu kitap.

Eğitim anlayışının ciddi bir şekilde kurumlaşmadığı bu zamanlarda halkın "oku­mak” ve "okutmak" için yapmış olduğu bütün faaliyetler ve faaliyet alanları sade bir dille anlatılmıştır. Bu faaliyet alanları olarak mesela; camiler, saraylar, kitapçı dükkanları, bilginlerin evleri.... gibi mekanlar ve buralarda verilen eğitim tarzlarına değinilmiştir.

Buradan hareketle medreselerin ortaya çıkışına tarihi bir zemin hazırladıktan sonra medreselerin tarihine inilmiştir. Medreseler, okutulan dersler, medresele­rin kadrosu medreselerin teknik tarzı, medrese içindeki faaliyetler ve yönetimler- le-medreselerin ilişkilerine değiniliştir. Medreselerin halk için işlevi, halkla ilişki bi­çimleri, öğretmen ve öğrencilerin eğitim içindeki yaşam tarzına işaret edilmiştir. Medreselerin diğer kurumlar ile ilişkileri; (hastane, kütüphane, saray...) kısaca dile getirilirken İslam dünyasında binden bine medreselerin neden itibar kazandıkları, Nizamül-Mülk medreselerine kadar inilerek anlatılmıştır.

Kitap bu noktalarda bazı teknik detaylara inmektedir.

Kitap Prof. Dr. Ziya Kazıcı tarafından kaleme alınmış ve İFAV’dan bizlere su­nulmuştur. 109 sayfa olup el kitabı niteliğindedir. İyi okumalar.....................................................................................................................................

-Kitabın içeriğinden küçük alıntılan

"-Hicri 459 senesi, İslam eğitim tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edi­lir. Zira bu yılda Sultan Alparslan'ın emri ile Büyük Selçuklu veziri NinamüiMülk’ün inşa ettirdiği medreseler manzumesinin ilki, Bağdat'ta açılıyordu. Bu başlangıçtan sonra artık her tarafta hatta her köy ve kasabada benzer medreseler kurulmaya başlandı. Bir çok hükümdar ve devlet adamı, maddi durumu iyi olan bir çok kim­se Nizamülmülk’ü örnek alarak kendi adına medreseler kurmaya başladı."

“İslam dünyasında, medreselerden önce öğretim "halkaları” olduğu gibi öğ­retim de vardı fakat bu saha ile ilgili faaliyetler belirli bir yerde değil; mescid, bil­ginlerin evi, saray, kitapçı dükkan, gibi değişik isim ve özellik taşıyan yerlerde oluyordu. Onun için biz bu çalışmamızda medreseleri incelemekle beraber, med­rese öncesi eğitimi de ana hatları ile tespite çalıştık."

KAYNAKÇA:

Kitabın Adı: Ana Hatlarıyla İSLAM EĞİTİM TARİHİ

Prof. Dr. Ziya Kazıcı

Yayın evi: İFAV (İlahiyat Fakültesi Yay. Marmara)    

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ