METAFİZİK NEDİR? - rahle.org

METAFİZİK NEDİR? - rahle.org

METAFİZİK NEDİR?


Facebookta Paylaş
TweetleSüha SERİN

Metafiziğin kendisinin ne olduğunu belirleme sorununun güçlüğü bulunsa da hayatımızın bir parçası olan bu kavramı kısaca açıklamaya çalışacağız.

Yunanca 'sonra, öte, üst ' anlamlarına gelen 'meta' sözcüğüyle, 'doğa, maddi olan1 anlamına gelen 'phusika' sözcüğünden meydana gelmiştir. Metafizik, sözcük olarak 'Fizik ötesi, doğa ötesi1 anlamına, yani doğa ötesinden bahseden bir ilim anlamına gelir. Metafizik şu ya da bu özel varlıktan söz edilmeyen bir ilimdir. Me­tafizik ne insan bilim, ne canlı bitim, ne bitki bilim, ne de başka   bilimdir.

Metafizik ' VARLIK' a genel olarak bir bakıştır.

Biyoloji; canlılara, canlı varlıklara alt bir bilimdir. Canlıların dışındaki herşey do­ğal olarak biyolojinin konusu dışında kalır. Botanik, (Bıtkibilim) de bitkinin dışında­ki şeylerle ilgilenmez. Diğer bilim dalları da hakeza öyle. Bu bilim dallarından hiç­birisi ’varlık'ın (varolanın) bizzat kendisiyle ilgilenmez. Varlık bitki elbisesi giydiğin­de botanikçinin, varlık rakam şeklini aldığında matematikçinin, varlık yıldız şeklini aldığında astrologun konusu haline gelecektir.

Ama 'varlık1 henüz bir elbiseye bürünmemîşse, bir şekil almamışsa, her hangi bir kalıba girmemişse, çıplak ve renksizse neyin konusu olacak? işte bundan ha­ber verecek olan METAFİZİK'tir,

Botanikçi; bitkilerin gelişim, değişimiyle ilgilenir, Matematikçi; sayılar şekiller ve şekillerin değişik yapılarıyla ilgilenir. ’Varlık'ın bilgisiyle uğraşan da, varlığın özellik­lerini ve hükümlerini araştırır, onları ortaya koymak için çaba gösterir. Bu neden­le ‘metafizik'in konusu (yani doğa ötesinin) 'mutlak varlık'tır. Fakat burada doğa ötesinden kastedilen, doğa ötesi bir evren değildir. Doğa ötesiyle kastedilen, yü­ce bir hedefe yönelen bir bilgidir. Metafizik, yalnızca doğa ötesi varlıkları tanıma bilgisi değildir. Metafizikçinin izlediği yol, olguların üzerindeki özel giysileri çıkarıp, (soyutlayarak) örnek aldığı her şeyin kökenini, varlık temelinde incelemektir.

Suyun ısınması, durumundaki değişmeyi gösterir. Elmanın ham iken olgunlaş­ması da durumca değişmeyi kapsayan bir olgudur. Okun havada uçması, mekan değişimiyle ilgili bir olgudur, Bu olgulardan ilkini, fizik ve termodinamik inceler.

 

Metafizik Nedir?

İkincisini kimya, üçüncüsünü ise mekanik inceler. Bu olguların özelliklerini bir ke­nara bırakırda, bütün hepsinde bir değişim söz konusu dersek ve dikkatimizi bu noktaya çevirirsek, o zaman kendi kendimize sormamız gerekir. "Değişme, eğer varlığa aitse, nasıl yargıda bulunulabilir?" Acaba varlık değişme kabul eder mi?.

Su, elma, okun uçuşu.... bütün bunlara ait değişimleri bilim açıklamaya çalışır. Ama değişme konusundaki ilgimiz varlık {elma, su, ok, elbise giymeden önce) üzerineyse bunun açıklamasını bilim değil, metafizik yapar

Görünen şeylerin üzerinden perdeyi kaldırıp asıl sıfatları, berrak ve çıplak ola­rak 'varlık 'ta aramaya başladığımızda Metafizik bir uğraş içindeyiz demektir.

Metafızik'in en önemli meseleleri olarak şunları sıralayabiliriz:

- Varlığın kaynağı (ALLAH)

-Varlığın gayesi

-Varlığın egemenlik alanı (madde ve madde dışı)

-Değişebilirliğin kökeni

-Nedensellik (sebep-sonuç ilişkisi)

-Doğru, yanlış, bilgi

-Varlığın değişik bölümleri arasındaki ilişki

•     Allah-evren

*    Ruh-beden v.b.

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ