MADDE HAPSİNDE MAHPUS OLANLAR - rahle.org

MADDE HAPSİNDE MAHPUS OLANLAR - rahle.org

MADDE HAPSİNDE MAHPUS OLANLAR


Facebookta Paylaş
Tweetle


Muhammed Gazali

 

"Bir eşyadan başka bir eşyaya seyahat edip durma! Aksi durumda daha önce geldiği yere tekrar tekrar gelen değirmen eşeği gibi olursun. Kainattan kainatı ya­ratana seyahat et "Ve şüphesiz en son varış Rabbinedir." (Necm 42) Ve Peygam­ber (sav)'in şu kavline bak; "Kimin hicreti Allah’a ve Resulüne ise onun hicreti Al­lah’a ve Resulünedir. Kimin hicreti de elde etmek istediği bir dünya veya nikahla­mak istediği bir kadına ise onun hicreti de kendisi için hicret ettiğinedir." Peygam­ber (a.s)’in bu kavlini anla ve eğer anlayış sahibi isen bu konuda düşün."

Hak Teala şöyle buyurdu: "Göğü kendi ellerimizle biz kurduk ve biz (onu) el­bette genişleticiyiz. Yeri de döşedik. (Bak) ne güzel döşeyiciyiz! Her şeyden de çift çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız. O halde Allah’a koşun. Çünkü ben, size Onun katından (gelmiş) açık bir uyanayım Allah ile beraber bir başka tanrı edin­meyin. Zira ben size Onun tarafından (gelmiş) açık bir uyarıcıyım." (Zariyat47- 51)

Bu beş ayetin ilk üç tanesi kainatın yükseklik ve alçaklığından ve burada intişar eden hayat ve dirilerden bahsetmektedir. Son iki ayet ise kainatlardan bunların yaradanına intikal ederek onun varlığı ve tevhidi hakkındadır.

Burada insanların dikkatlerinin Allah’a çevrilmesi çok ilginç bir cümle yapısıyla belirtilmiştir. "Fefirru illallah...^ O halde Allah'a firar edin (koşun)..."

Bu firar ancak sakındırdıklarından ve ayıpladıklarından olur.

Gerçek şu ki kainata takılıp kalma ve onun görüntüleri içinde hapis olup kal­mak akıllı bir kimsenin razı olmayacağı akli ve nefsi çirkinliklerdendir.

Zerre kadar akıl sahibi olan kimse alemlerden, alemlerin Rabbi'ni ve kainattan bu kainatın sahibini biliri!

Bu büyük müthiş melekut en basit parçasından en göz kamaştırıcı parçasına

 

kadar yalanlanamaz bir şekilde kendisini yaratan büyük ve yüce Yaratıcıya şahit­lik etmektedir...

Bu büyük İlah’ın hakkının kabul edilmemesi koyu bir cehalet, insanlar içinde O’nu inkar eden ve saygısızlıkta bulunanların olması utanç verici bir durumdur.

Fakat "O, insanı bir damla sudan yarattı. Fakat bakarsın ki (insan) Rabbine apaçık bir hasım oluvermiştir." (Nahl 4)

Akıllı kimse odur ki kainata bakıp ondan Allah’ın teşbih ve hamdini öğrenir. Hayat kanunlarından ve hayat sahiplerinin hallerinden yüce Mevla’ya layık olan güzel isimleri çıkarır ve yüce sıfatlan çıkarır...

İnsanlar iki sınıftır. Bir sınıf sadece maddeyi maddeyi bilir ve bunun ötesinde­ki şeyleri inkar eder. Şu anda konumuz bcı değil.

Diğer sınıf ise Allah'a ve görüş gününe iman eder. Fakat kendilerini hayatın karmaşasına kaptırmış, geçim derdi peşinde koşmakta ve muhtelif duygular için­de çırpınmaktadır. Varlık sim ile veya Rabbu’l Alemin ile hiç temasta değil gibi­dir.

İşte sözü bu mümin sınıfa getirmek ve bu konu üzerinde durmak istiyoruz:

Allah ile olan ilişkileri halis olamayan bir topluluk mevcuttur. Bunların ilişkileri nefsin hazları ve acil arzulan ile karışıktır. Bu kimseler niyetleri halis olmadıkça yerlerini geçemezler. Kalplerini temizledikleri andan itibaren de doğru ilerleme­ye devam ederler.

Öyle bir topluluk vardır ki Allah ile ilişkilerinde Onun vechi ile değil, ecri ile veya istekleri ile kendilerinin O'na sunmaları gereken şeylerden meşgul olurlar. Bu kimseler bir yol ile nefislerinden çıkarken başka bir yoldan yine oraya girer­ler.

Bunlar sağlam halkalar ile enaniyetlerine bağlıdır. Yürüyorlar fakat ileri doğru değil kendi etraflannda. Eğer Allah'ı iyi bilselerdi maddi ve manevi perdeler on- lan engelleyemez bilakis Onun karşı şuur ve görev bilinçleri daha ağır basar, O'n- dan başka her şeyden yüz çevirirler, ancak O’nun alanında sükun bulurlar ve yi­ne ancak O'nun onu razı eden şeylerden itminan bulurlardı.. Tıpkı Ebu Firas’ın sözlerinde olduğu gibi:

Ne olaydı sen tatlı olsaydın ve hayat acı

Ve sen hoşnut olsaydın da uykular gazaplı

Ne olaydı benimle senin mamur olaydı da

Benim ve alemlerin arası harap

Senin sevgin doğru olduktan sonra her şey kolay

Ve toprağın üstündeki her toprak.

Ibn Ataullah, genelin maksatları hususunda mütereddit olduğunu görmektedir. Tıpkı saatin yelkovanı gibi onca hareketine rağmen ancak kendi çevresinde döne- bilmektedir. Veya onun ifadesiyle değirmen eşeği gibi bir yerden diğer bir yere intikal etmektedir ancak gittiği yer geldiği yerin aynısıdır.

Müminin görevi sadece Allah'ın vechini kastetmek ve kendisini dünyaya bağ­layan binlerce bağdan kurtulmaktır!

Hayatın hilelerinden biri de kişinin nefsi için çalıştığı halde Allah için çalıştığını sanmasıdır. Eğer içinde gizlenen nedenler açığa vurucu ve büyük bir aletle göste­rilme imkanı olsaydı kızmasını, sevinmesini, yorgunluğunu ve rahatını sağlayan ne­denlerin kişisel arzularından kaynaklandığı ve bunların Allah ile bağlantısının zayıf olduğu görüldü.

İşte korkunç tehlike burada belirmektedir. Hicret Allah için olduğu zaman ge­çerli ve makbul olmaktadır. Aksi taktirde durum Resulullah (sav)’in buyurduğu gi­bidir. "Kimin hicreti de elde etmek istediği bir dünya veya nikahlamak istediği bir kadına ise onun hicreti de kendisi için hicret ettiğinedir."

Allah’ın varlığının şuuru insanı herhangi bir şeyle mükellef kılan bir husus de­ğil, vakıanın tanınmasıdır.

Mesela uzun süredir yolculukta olan çok sevdiğiniz bir dostunuz vardır. Ona olan özleminiz artığı zaman görüntüsünü hayal edersiniz. Böylece ünsiyet hakika­ten vehme dönüşür.

Fakat Allah şuuru uzağı yakınlaştırmak veya vehmi cisimleştirmek değildir. Bu da görmemezlikten gelinmesi mümkün olmayan realitenin farkında olunmasıdır. Tıpkı evde olduğunuz halde evde olduğunuzun ve trende olduğunuz halde trende olduğunuzun bilincinde olmamanız gibi.

Bu itirafı kaçınılamaz ve her tasarrufun üzerine bina edildiği bir vakıadır.

Uluhiyyet gece ve gündüz bir an için dahi kuldan ayrılmaz. Bu nedenle Al­lah’tan gaflet, apaçık haktan gaflettir.

Ama eşyayı görmese de eşya yine de yerinde mevcuttur. Çünkü illetli gözler onu seçemezler. İnsanlar eğer kendilerini kuşatan ve kendileriyle beraber olan haktan gafil iseler bunün sorumlusu kendileridir.

Kuran bu anlamlan insanlara taşıyarak kendisinden kaçanlara nereye kaçıyor­sunuz? diye haykırmıştır. "Nereye gidiyorsunuz?" gidiş nereye? "Allah onları arkalarından kuşatmıştır."

Ve Allah Teala şöyle buyurdu: "O ilktir, sondur, zahirdir, batındır. O, her şe­yi bilendir. O, gökleri veri altı günde yaratan, sonra arş’ın üzerine istiva edendir. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Nerede olsa­nız. O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür." (Hadid 3-4)

O, yapılan herşeyi görür. O, nerde bulunursak bulunalım bizimle beraberdir! Bu hakikatler kişiye bilgi, şuur ve işrak sağlamaz mı?

Sonra bu Allah’ın zikrinin gaibi hazır etmek olmadığına delalet etmez mi? Bi­lakis zikir gayb halinden huzur haline intikal etme ve gafletten uyanma halidir.

, Burada Allah’ın varlığı ile alemin varlığı arasındaki aynımın sağlamlaştırılması gerekir. Bazı insanlar yukanda açıkladığımız anlamlan hak ve batılı birbiriyle karıştırmak için kullanmaktadırlar.

Allah’ın varlığı diğer mahlukatın varlığı gibi değildir. Bu alem Aziz ve Çelil olan Allah’ın zatından tam bir şekilde ayrıdır.

Bazı felsefeci ve mutasavvıfların her şeyde Allah’ı gördüklerini söylemeleri, Onun eser ve şahitlerini gördükleri anlamında doğru bir ifadedir.

Ancak bundan Yaratan ve yaratılmışların bir olmaları veya bazı yalancıların saydıkları gibi vahdet-i vücut kastediliyor ise bu ifade başından sonuna tümden batıldır. Ve bu söz Allah’a gönderilmiş elçilerine küfürdür.

Bu alanda ilahi ihatanın vasfedilmesi gaye değil vesiledir. Niyet cehd ve hede­fi doğrultmaya vesile ve insan bedeni ve akli faaliyetlerini sadece Allah rızasına odaklamaya teşviktir.

Ne olaydı insanlar bu yolda mücadeleye yarım güçleriyle devam etselerdi! Bir insan mal kazanmak veya yeryüzündeki konumunu sağlamlaştırmak için harcadığı gücünün yansını Allah'ı razı etmek için harcasaydı ruhi ve ahlaki yükselme husu­sunda büyük bir aşama kaydederdi. Eğer insan acılardan ve düşmandan nefret et­tiğinin yarısı kadar şeytan ve vesveselerinden nefret etseydi meleklerin temizlik ve kudsiyetlerinden bir nasip elde ederlerdi.

Allah kendi yolunda yarım çalışmayı kabul eder fakat yarım niyeti kabul etmez. Kalp ya onun için muhlistir veya tamamını reddetmektedir.

Daha önce insan kalbine hakim olan muhtelif maksatların onun aksiyon ve sü­kunet hoşnutluk v£ öfke hallerinin perde arkasındaki güçler olduğundan ve bu maksatların Rabbe imanın ve katındakileri talepten değil, enaniyetten kaynaklan­dığını söyledik.

İnsanın manevi terbiyesi ile uğraşan alimler, kalbe musallat olan bu arzularla mücadele ederler ve kalpte yer etmesine engel olurlar. Gizleninceye ve kalp ta­mamen ondan temizleninceye kadar da onu kovalamaktan bir an olsun geri dur­mazlar.

İslam; ameli, onu gerektiren niyet ve beraberindeki gaye ile doğrultmak husu­sunda cidden çok dikkatlidir. Hicretinden maksat Allah'ın rızası olmayan kimsenin bu amelinin hiçbir kıymeti yoktur.

Hayat sahasında şimdi binlerce öğretmen, doktor, mühendis, subay, işçi, tüc­car ve memur ve başka meslek erbabı bulunmaktadır. Bunlar yer küresi üzerinde büyük bir hareket alanı oluşturmaktadırlar. Ancak tüm bu yoğunluk toprak ile bu­luşacak ve intikal edecektir. Oysa Allah için olanların ürünü mübarek ve eseri ka­lıcıdır. Beka kendisi ile göklerin Rabbinin kastedildiği şeyler içindin "Kim ahiret ka­zancını istiyorsa, onun kazancını arttırırız. Kim de dünya karını istiyorsa ona da dünyadan bir şeyler veririz. Fakat onun ahirette bir nasibi olmaz" (Şura 20)

 

Ve şimdi de maddenin unsurları arasına hapsolup kalmış ve bundan başka bir şey bilmeyen sınıfa dönelim. Bunlar bir unsurdan diğerine intikal etmekte ve mad­deyi maddeye nisbet etmekle bundan sonrakilerini ise inkar etmektedir.

Bir başka yerde onlarla tartıştık ve ileri sürdükleri şüphelerin tamamını geçer­siz kıldık. Burada ise bu kimselerin bazı iddiaları üzerindeki örtüyü kaldırmak isti­yoruz.

imanı gerici, dinsizliği ise ilerici bir hareket olarak nitelemek kesinlikle yalan ve yanlış bir ifadedir. Küfür, pis arzuların ve batıl düşüncelerin eski olduğu kadar es­kidir. Hayatın tarihi, hayır ve şer, salah ve fesat arasındaki mücadelenin tarihidir. Kim, iman geçmiş ve mazide kalmış günlere aittir, küfrün önündeki yol açılmalı­dır, derse o kimse deccaldir...

Aynı şekilde imanı sınırlı bir fikri hareket, inkarcılığı ise zeki aklın hareketi ola­rak nitelendirmek veya imanı doğruluğu ispatlanmamış bir mantık, inkarı ise ilmi eğitim ve tabiat araştırmaları mantığı olarak nitelemek hiçbir saygınlığı olmayan hurafelere dayalı bir sözdür. Zira büyük ilim adamlarının kahir ekseriyeti Allah’a iman ederler ve kainatın kendiliğinden olduğu iddiasını reddederler.

Vakıa ve gerçek şu ki inkar, yakin ve delillerden değil bir takım zanlar ve söy­lentilerden hareket etmektedir. Hiç bir laboratuvar deneyle Allah’ın olmadığı is­patlanmış değildir. Mesele maddecilerin Allah'a ait olan nizam ve yaratılış harika­larını Ondan başka şeylere nisbet etmelerinden ibarettir.

Aynı Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu gibi: "Onların  çoğu zandan başka bir şeye uymaz. Şüphesiz zan, haktan (ilimden) hiçbir şeyin yerini tutmaz. Allah onların  yapmakta olduklarını pek iyi bilendir." (Yunus 36)

Bu büyük kainatta doğru düşünme yoluyla kalpte imanı yeşerten delillere ge­lince, bunlar sayılamayacak kadar çok ve bağışlayıcıdır.

Alıntı: İslam’ın Manevi Boyutu / Muhammed Gazali / Şura yayınlan.


Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ