MÜNEBBİHAT - rahle.org

MÜNEBBİHAT - rahle.org

MÜNEBBİHAT


Facebookta Paylaş
Tweetle


 

Gazi Çoban

Resulullah (s.a.) dan rivayet edilmiştin Beş şeyi, hor gönen beş yerde zarar eden

a)                                    Alimleri küçümseyen dinen zarar eder.

b)                                    Ümerayı küçümseyen dünyaca zarar eder.

c)                      Komşularını küçümseyen menfaatça zarar eder.

d)                       Akrabalarını küçümseyen sevgiden zarar eder.

e)                       Ailesini küçümseyen geçim ye yaşayışında zarar eder.

Resulullah (a.s.) dan:

Bir zaman gelecek ki ümmetim beş şeyj sevip, beş şeyi unutacaktır.

a)               Dünyayı sevip ahireti Unutacaktırlar.

b)                Evleri sevip kabirleri unutacaklar.

c)     Malı sevip hesabı unutacaklar.

d)                 Eşlerini sevip hurileri unutacaklar.

e)                 Nefislerini sevip Allah'ı unutacaklar.

Onlar benden uzak ben de onlardan uzağım

Resul-ullah (a.s.) dan:

Allah kime beş şey verirse onun için beş şey hazırlan

a)               Şükrü verir nimetin fazlasını hazırlar.

b)                 Duayı verir kabulünü hazırlar.

c)                 lstiğfarı verir mağrifetini hazırlar.

d)                 Tevbeyi verir kabulünü hazırlar.

e)                 Sadaka vermeyi nasip eder kabulünü hazırlar.

Ebu Bekir's-Sıddık (r.a.) den:

Karanlıklar beştir, kandiller de beştir.

a)               Dünya sevgisi karanlıktır, kandili takvadır.

b)         Günah karanlıktır kandili tevbedir.

c)         Kabir karanlıktır kandili "La ilahe illallah Muhammed-ün Resul-ullah'tır.

d)                Ahiret karanlıktır kandili salih ameldir.

e)                Sır'at köprüsü karanlıktır kandili yakin'dir

Altı Cümleli Bab

*                       I-Resul-ullah (s.a.v.) buyuruyor :

Altı şey, altı yerde garibtir :

I -Cami,içinde namaz kılmıyanların arasında,

2-                Mushaf, okunmayan bir evde,

3-                 Kur'an, Fasıkın kalbinde.

4-                 Müslüman ve saliha bir kadın, zalim, kötü huylu erkeğin elinde,

5-                 Müslüman salih erkek, kötü huylu bir kadının elinde,

6-                 Bilgin, kendini dinlemiyen bir topluluk arasında garibdir.

Sonra Resul-ü Ekrem şöyle buyurdular :

"Allah (c.c), kıyamet gününde, böylelerine merhametle bakmaz."

*                       2-Resul-ullah (s.av.) buyuruyor :

Altı kimseye, ben de Allah (c.c.) ve duası kabul olanan bütün Peygamberler

de lanet etti :

I -Alllah (c.c.)'ın kitabına fazla bir harf katan,

2-                 Kaderi yalanlıyan,

3-            Kibirle, kahirle, zulüm ederek, Allah (c.c.)'ın zelil ettiğini aziz, aziz ettiği­ni zelil etmeye kalkışan ,

4-                 Allah (c.c.)'ın haram ettiğini helal sayan,

5-                 Ehl-i Beytimden Allah (c.c.)'ın haram kıldığını helal addeden,

6-                 Sünnetimi terkeden.

Bunlara Allah (c.c.), kıyamet gününde, rahmetle bakmaz.

* 3-Ebubekr-i Sıddik (r.a.) den :

Buyurmuş ki :

Şüphesiz, iblis senin önünde durmuş, nefis sağında, heva solunda, dün­ya arkanda, uzuvların etrafında, Cebbar olan Allah (c.c.)’da kudretiyle üstünde... İblis seni, dinini terketmeye davet ediyor.

Nefs, seni günahlara çağırıyor.

Heva, seni şehvete davet ediyor.

Dünya, seni ahiret üzerine kendisini beğendirmeye çağırıyor.

Azaların, seni günahlara doğru davet ediyor.

Cebbar ise, seni Cennet ve mağfirete çağırıyor :

"Allah izn-i ilahisiyle Cennete ve mağfirete davet ediyor." (Bakara Suresi :

 

O halde, iblisin çağrısına icabet edenin dini gider.

Nefs’in çağrısına icabet edenin ruhu gider.

Heva'ya ve onun çağrısına icabet edenin aklı gider.

Dünyanın çağrısına icabet edenin ahireti gider.

Azalarının çağrısına icabet edenin Cenneti gider.

Allah (c.c.)’ın çağrısına icabet edenin kötülükleri gider ve bilumum hayırlara nail olur.

*                             4-Hazret-i Ömer (r.a.) den :

Şüphesiz Allah (c.c.) altı şeyi, altı şeyde gizlemiştir :

1-             Rızayı, ibadette,

2-                 Gazabını,günahlarda,

3-                 lsm-i azami Kur’an’da,

4-                 Kadir gecesini, ramazan ayında,

5-                 Salat-ı vusta’yı, namazlarda,

6-                 Kıyamet gününü, günler içinde.

*                             5-Hazret-i Osman (r.a.) dan :

Şüphesiz mü'min bir kimse altı çeşit korku içindedir :

I -İmanın Allah (c.c) tarafından alınma korkusu,

2-                Melekler tarafından kendisi rusvay edecek şeylerin yazılması korkusu,

3-                 Şeytan tarafından amelinin iptal edilmesi korkusu,

4-             Meleku l-Mevt (Azrail) tarfından gaflet içinde ansızın yakalanması kor­kusu,

5-                 Dünya ile mağrur olup ahiretten habersiz kalması korkusu,

6-           Ehl-ü iyalile meşgul olup Allah(c.c.)’ın zikriyle meşgul olamaması korku­su,

*                             6-Hazret-i Ali (r.a.) den :

Altı hasleti kendisinde toplayan, cennet için bir istek, cehennem için de bir kaçış yeri bırakmamış, hepsini elde etmiş olur.

I-    Allah (c.c.)’ı bilmiş, O’na itaat etmiş,


2-                Şeytanı tanımış ona isyan etmiş,

3-                Ahireti bilmiş, onu istemiş,

4-                Dünyayı tanımış ve terk etmiş,

5-                Hakk'ı bilmiş ve ona tabi olmuş,

6-                Batılı tanımış ve ondan sakınmıştır.

*                                   7- Yine Hazret-i Ali (r.a) den:

En büyük nimetler altıdır

I -İslamiyet,

2-                Kur'an,

3-                Allah (c.c.)’ın Resulü Hz Muhammed (s.a.v.)

4-                Sıhhat,

5-                Günahların örtülmesi,

6-                Halkdan müstağni olmak

*                                   8-Muaz-i Razi oğlu Yahya (r.a.) dan:

1-             İlim, amelin delilidir.

2-                Anlamak, ilmin kabıdır.

3-                 Akıl, hayra sevk edicidir.

4-                 Heva, günahların bineğidir.

5-                 Mal, mütekebbirlerin abasıdır.

6-                 Dünya, ahiretin çarçısıdır.

*                9- Ebu Zür Cimhir dedi ki:

Altı haslet vardır ki, bütün dünyaya bedeldir I -Lezzetli yemek,

2-                Salih evlat,

3-                 İyi geçimli kadın,

4-                 Sağlam söz,

5-                 Akıl Kemali,

Sıhhatli beden.    

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ