ANLAMLANDIRMA ÇALIŞMASI-!: MÜCADELE - rahle.org

ANLAMLANDIRMA ÇALIŞMASI-!: MÜCADELE - rahle.org

ANLAMLANDIRMA ÇALIŞMASI-!: MÜCADELE


Facebookta Paylaş
Tweetle


Muhammed Arslan

"Esenlik yolunun temsilcileri" her şeyden önce "esenlik", "yol" ve "temsilcilik" kelimelerini yalın ve deyim olarak bilmek zorundadırlar. ‘"Esenlik" dünya modeli insanlığa ne sunar?', ‘Bu dünyadaki ve sonundaki vaadleri nelerdir?’, 'Yeryüzünü düzenleme mantığı nedir?', Tekamül anlayışı nedir?’, ‘Ayırt edici özellikleri neler­dir?' gibi özelliklerini evrensel kelimelerle ifade edebilmelidirler. "Yol" bir gidişi, menzilini ve usulünü ifade eder. "Esenlik yolu(l)" yukarıdaki soruların cevabının inşası için geçirilmesi gereken evreleri, doğrulan/yanlışları tanımlar. Temsilci" ise; bir modelin varlığını mümkün kılmak için; öncelikle o dünyanın tasavvuruyla ken­dini aynileştirmiş insandır. Söz konusu insan tanımına uygun bir bireyin oluşma­sı için model, çağrı yaptığı dünya(l) ve onunla ilişkili varlıklar üzerinde cismanileşecektir.

Gerek kendi dünyasına girenler, gerekse dışarıda kalanlarla , söz konusu ta­nımlar çerçevesinde alış verişte bulunacaktır. Bir toplumda, bir varlık coğrafyasın­da yaşıyor olmak bütün varlığın birbirlerinden faydalanıyor olması sonucunu do­ğurur. Faydalanma miktarı nirengi noktasını aşınca; anarşi ve savaş başlar. Bu mü­cadele esenlik sağaltıcılarla(6) nefs-i emmaresinde şaşkınlaşan güruhlari85 arasında olduğu zaman bir varlık sancısı tezahür eder. Etki alanı geniş bir coğrafyaya, ben­liklere, yüreklere kadar ulaşır. Çok parametreli bu savaşta silah çok nadiren kulla­nılır (Çünkü savaşın bir ucunda yer alan esenlik yolcularının derdinin dünyada bir şeyler elde etmek olmaması, bu tip bir savaşa girişlerinin ancak kaçınılmaz olma­sıyla mümkündür).

Bu savaşın şekli iyi tanımlanmalıdır. Esenlikçileri6) açısından; insanlara hoşgörü­yü sunup, hayatın değişmez mutlak gerçeklerine:bilgiye ulaştırmak, böylece var­lığının menşeini anlamasını sağlamak bu savaşın ana temasıdır. Psikolojik harp un­surlarından enfeksiyon kapıp hastalanarak kimliğin cerahatlenmesine müsaade edilmemelidir. Zira sorunları şiddet kullanarak çözen birisi, muhatabını şiddet kul­lanması için manipüle eder, yani mücadele alanını kendinin en iyi tanımlandığı ala­na taşır. Kaçınılmaz olanın dışında düşmanın kendine has özelliklerini hal edinip tepkisel davranmak, onun tarzını kullanmak; rakibin hezimeti olsa da düşmanın dünyasının zaferidir.

 

Amansız bir düşmanla mücadele meselesinin farkına iyi varılmalıdır. Harp meydanında kızgın bir kavganın ortasında, erlerin aleni bir şekilde düşman tara­fından gönderildiği bilinen rakkaselerle atari oynamasının sağlıklı tanımlanabilir bir karşılığı yoktur. Belki bu durum şizofreni olarak yada çocukların savaşa sürülme­si şeklinde adlandırılabilir. Bu nedenle savaşın, kaynağının ve unsurların ve düş­mana ait unsurların, vazgeçilmezlerin neler olduğu doğru tanımlanmalıdır, ör­neğin enflasyonla savaşan bir ülkenin kış mevsiminde turfanda sebze yemesi, it­hal kozmotik tüketimini beslemesi anlamlı değildir. Modernizmle savaşta, mese­la bulaşık makinası, yumuşak köşe takımları yada -teşhircilikle aynı anlama gelen- vitrin dolapları aynı ortamda olabilir mi? Veyahut Müslüman kızların, başlan ve il­gili tüm uzuvları Müslümanca örtülmüş halde okumalarına müsaade edilmediği, seküler müfredatla öğretim veren okullarda, başlan peruklu bir halde okumakta inat etmesi söz konusu okul okumanın vazgeçilemez olduğunu mu tanımlar?

Bu savaşta vazgeçilmez unsurlar iyi tanımlanmalıdır, zira vazgeçilebilenler sa­hip olunanlar arasındadır. Sahip olunamayandan zaten vazgeçme durumu mey­dana gelmez. Bir bayanın okuması/kariyer yapması bir kainat vatandaşlığı hakkı­dır, ancak onun okuması veya bir başkasının® uydu imal etmesi yaratılış /varoluş- sal bir tanım değildir. Belki dünyasını renklendiren, zenginleştiren bir kâr kay­nağı hükmündedir.

Harbi olsun yada olmasın, savaş® bir yönüyle dünyaların birbirini istila girişi­midir. Bireylerin ve toplumların varlık sancılarını dindirdikleri dünyalarının beşeri hayatta baki kalması için yapılır. Taraflardan biri diğerine her halükarda taham­mül etmiyorsa kaçınılmazdır. Bu nedenle esenlik® yolunun aynlmaz bir parçası­dır. Varolanı® görmezlikten gelme sorunu geciktirmez, çözmez, kaybetmenin ba­şıdır, üstelik kendini(U6) idrak(,a" l2) edememenin alametidir.

SözIükçe

1-  İslam

2-   Tarik

3-   Halife, davetçl

4-   Ahiret

5-   lmar

6-   Müslüman

7-   lçtamafyat, kültür, medeniyet

8-   Gayr-l müslim, müşrik

9-   Cedel

10-  İlim

11-  Allah’a kulluk

12-  Davet

13-  lnsan Haklarından bir hak

14-  Kur’ani

15-  lslami

16-  Rükun

17-  Fanİ dünya, yerküredeki hayat

18-  Kıtal

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ