KABE’YE... KABE’YE DOĞRU - rahle.org

KABE’YE... KABE’YE DOĞRU - rahle.org

KABE’YE... KABE’YE DOĞRU


Facebookta Paylaş
TweetleŞahbaz Sinanoğulları

Kabe...

Mekke dağlarının siyah taşlarıyla kaplı zemini üzerinde, Mekke'nin ortasında bir nikab olarak tanıdığımız hikmet noktası.

"Mekke, Kabe'nin etrafında bir fanus; Kabe, Mekke'nin içinde bir nur. Mekke bir şehir, Kabe bir sır ve bu esrar noktasının hakikati ise namütenahi derin."

Kur’an'da Mekke’nin adı veya içinde bulunduğu vadinin adı Bekke'dır:

"Doğrusu insanlık için inşa edilen ilk mabet, Bekke'deydi: bereketli ve bütün alemler için bir rehberlik kaynağı. Onda apaçık işaretler ve İbrahim'in makamı var..." (3-AI-i imran, 96-97))

Hz. Davud'a (as) indirilen Zebur'un şimdiki halinde 86. Mezmur'da şu kayıt vardır: "Senin evine giden yollara gönül bağlamış adam, Bekke vadisinden geçer­ken ..." Sonradan Yahudiler, Mekke ve Kabe'yi semavi kitaplarda azizleştiren bu kelimeyi, Mekke şehriyle alakasız, mücerret gözyaşı manasına gelen bir mefhum diye tevile kalkışacaklardır. Bekke vadisi yani gözyaşı vadisi...

Al-i imran 96. ayet, bize Kabe'nin yalnızca Allah'a ibadet etmek ve onu birle­mek için Allah adına yapılmış ilk bina olduğunu da bildirmekte. Yeryüzünde tev­hit davasının ilk temsilcisi olan Hz. Adem (as) tarafından yapıldığını anladığımız Kabe'nin, Hz. İbrahim’e (as) kadarki durumu hakkında açık bir bilgi sahibi değiliz. Ancak birtakım tabii afetler sonucu eserinin ortadan kalktığı anlaşılmakta. İbrahim (as) risaletle görevlendirildiği vakit, Kabe'nin yeniden inşa edilme şeref de ona verilir.

Allah (cc), İbrahim'i (as), putları kırmak, puthaneleri ve onlarla sembolleşen tağuti düzenleri yıkmak, puta tapıcılığı ve tağuta itaati batıl ilan etmek, tağuta ait bütün alamet ve adetleri geçersiz kılmak için peygamber olarak gönderdiği vakit, ilahi hikmet ona yeryüzünde Allah'ın birliğini ve yalnızca Allah’a kulluğu temsil et­sin, zamanla dinin ve ibadetin gerçek manasını, puta tapıcılığın ve tağuta itaatin batıllığını açıklasın diye Kabe'yi yükseltmesini de emretmiştir. Bu emir üzerine İbrahim (as) oğlu İsmail (as) ile beraber Kabe'yi inşa eder. Bu durum Kuranın ayet­leriyle önümüze ölümsüz, canlı bir tablo olarak serilin

 

"Hani İbrahim ve İsmail beytin-Kabe'nin-temellerini yükseltiyorlardı da, (bu sı­rada onlar şöyle dua ettiler): "Ey Rabbimiz ! Bunu bizden kabul buyur. Şüphesiz sen her şeyi duyan ve her şeyi bilensin." (2-Bakara, i 27) X

Kabe’ye biçilen bu özel konum ve bu konumun taşıdığı misyonun sebebini yi­ne Kuran açıklıyor " O vakit biz, beyti-Kabe-insanların tekrar tekrar yöneleceği bir sevap ve emniyet yurdu yapmıştık." (2-Bakara, I

Kabe'nin önemine ve Allah'ın yeryüzünde ona bahşettiği kutsiyete delil olarak orasının ayette belirtildiği gibi insanlara huzur ve güven kaynağı olması için Allah'ın emriyle yapılmış olması yeterlidir. Zira maddesi itibariyle Kabe'nin Allah katında büyük bir şeref ve kutsiyete mazhar olması ve fonksiyonu icabı Müslümanlar nez- dinde sahip olduğu değeri dışında, zarar ve faydası dokunmayan taş bir binadan ibarettir. Bunun en güzel örneğini Hz. Ömer'in (ra) Hacerü'l-Esvet için söylediği sözde görmekteyiz: "Abis bin Rabia’dan (ra) şöyle dediği rivayet edilir: "Ömer b. el-Hattab'ı (ra) Hacerü'l-Esved'ı öperken gördüm. Diyordu ki: "Ben senin fayda ve zarar vermeyen bir taş olduğunu biliyorum. Resulüllah'ın (sav) sem öptüğünü görmemiş olsaydım, seni öpmczdım." (Buhari, Kıtabü’l-Hacc; Müslim, Kitabü’l- Hacc)

Kabe, Hz. İbrahim'den (as) sonra da onun halka tebliğ ettiği tevhidi Hanif di­ninin akideleri mucibince tavaf ve ziyaret edilirdi. Sonraları Hicaz halkının Hz. İb­rahim'in (as) getirdiği dini unutarak puta tapıcılıkla hidayetten ayrılmalarına rağ­men bu ziyaret ve tazimin Hz. Peygamber (as) devrine kadar devam ettiğini gö­rüyoruz.

Hz. Peygambere (sav) kadar gittikçe, manası kalplerden silinen, unutulan içe­risi putlarla doldurulan Kabe, Mekkelilerin ve etrafındakilerin kapalı da olsa bir se­zişle, gözlerinde daima aziz ve muhteremdir. Kabe'de babasının katilini gören bi­risi oranın ihtiramı sebebi ile asla kan dökmezdi. Fakat Kabe’ye gösterilen bu ih­tiram, tevhidi hareket noktasını da çoktan kaybetmişti.

Kabe'ye gösterilen bu ihtiram ve tazimin en önemli sebeplerinden birisi de Mekke'nin hac mevsimindeki ticari konumu idi. Zira Allah, İbrahim'in (as) duasını kabul etmişti: "Ve İbrahim: "Ey Rabbim !" diye yalvardı, "Burayı emin bir bölge yap ve halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere bereketli rızıklar bağışla." (2- Bakara, 126)

Cahiliye döneminde haram aylarda, Ukaz, Zül Mecaz ve Mecenne'de panayırlar kurulurdu. Bu panayırlar bittikten sonra Mekke’ye gelen hacılara haccettirmek yani hacca başlamak üzere Müzdelife'den inme izni vermek, hacılara yiyecek ve su temini, Kabe'nin anahtarlarını üzerinde taşıma ödevleri cahiliye insanı için bü­yük önem taşımıştır. Hatta bu ödevleri ele geçirmek için kavgalı hatta savaşlı tar­tışmalar bile olmuştur.

 

Ve Kureyş...

Seçilmiş kabile.

Korunmuş kabile.

Peygamber (as) ile şereflenmiş kabile.

"Kureyş’in emniyeti sağlanabilsin diye. Kış ve yaz seferlerindeki emniyeti. O halde bu beytin-Kabe'nin-Rabbine kulluk etsinler. O ki aç kalmasınlar diye onları beslemiş ve tehlikelerden emin kılmıştır." (106-Kureyş, 1-4)

Kureyş'in güvenliği, Kabe'nin güvenliğidir. Kureyş ve Mekke'nin güvenliği uğru­na Ebrehe’nin ve Ebrehelerin yok edildiği, Tevhidi akidenin ve hareketin odak noktası olan Kabe'nin güvenliğidir.

Ve Mekke...

Emin yurt.

"Emin insanın yurdu.

Selamet yurdu.

"Hani İbrahim: " Ey Rabbim!" demişti, "Bu beldeyi-Mekke'yı-emin kıl; beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut." (14-ibrahim, 35)

Mekke: Cahiliye insanının, müminlere akla hayale gelmedik eziyetlerde-bulun­dukları, dinlerinden döndürmeye çalıştıkları belde.

Allah, cahiliye müşriklerinin, muvahhitleri oradan eziyet etmek suretiyle göç ettirmelerinin karşılığını, orada hiçbir müşriğin barınmasına izin vermeyerek orta­ya koyuyordu. Tevhidin sembolü ve merkezi olan bir beldeden, muvahhitleri sü­rüp çıkarmak her halde zulmün en büyüklerindendir. Zira Allah'ın muradı, o bel­deyi insanların tekrar ve tekrar dönüp varacakları bir mahal yapmaktı.

"Hani biz beyti-Kabe’yi-insanlara dönüp dönüp varacakları bir sevap ve emni­yet yurdu kıldık." (2/Bakara, 125)

Tevhit ehli müminlerin Beyt-i Haram'ı hem bedenen hem manen yönelecekleri bir kıblegah edinmelerinden daha tabii bir durum yoktur. Hem Ibrahim'in(as)

mirasçıları olmaları hasebiyle, tevhidi bir iman ve kesin bir teslimiyet içerisinde müminlerin orayı kıblegah edinmeleri, kendileri için evrensel bir buluşma ve da­yanışma yeri yapmaları, orayı emin bir belde olarak tanımaları bu tabii durumun bir sonucudur.

 

Hem orası Allah’ın evidir, Allah o evin Rabbidir sahibidir. Herhangi bir insanın, bir topluluğun, bir kavmin, bir zümrenin, bir saltanatın, bir zihniyetin evi, yeri değildir. Kaldı ki orası İbrahim ve İsmail'in (as) evi bile olmadı.

"Nitekim biz, İbrahim ve İsmail'e emrettik: Evimi-Kabe'yi-tavaf edecekler için, onun yakınında tefekkür ve ibadete dalacaklar için ve rüku ve secde edecekler için temiz tutun." (2/Bakara, 125)

Kuran kim olursa olsun, müminleri Allah’ın evinden alıkoymak sureti ile Al­lah'ın iradesine isyan edenleri zalimlerden sayar ve onlara elim bir azabı müjdeler.

"Şüphesiz hakkı inkara şartlanmış olanlara, (başkalarını) Allah yolundan saptır­maya, (keza)hem orada yaşayan, hem de dışarıdan gelen bütün insanlar için tayin ettiğimiz Mescıd-i Haram’dan (alıkoymaya) çalışanlara ve bile bile haksızlık yapa­rak oranın saygınlığına gölge düşürmeye kalkışanlara çok can yakıcı bir azap tattı­racağız." (22/H ac, 25)

' Allah, ahiretteki durumları itibariyle, kafirleri ve Allah'ın yolundan alıkoyanları, Mescid-i Haram’dan alıkoyanlarla bir tutmakta. Ayrıca Allah Mescid-i Haram'ı herkes için her mümin için, dilleri, renkleri, ırkları, memleketleri ne olurca olsun istisnasız her mümin için eşit kılmakta.

Bu sebeple Mekke, her müminin emniyet içersinde yaşadığı, hiç kimsenin di­ğerinden farklı bir üstünlüğünün ve imtiyazının bulunmadığı, tüm Müslümanların ortak bir yurdudur.

Bütün bunların üzerine, Allah, orayı insanlar için kıyama vesile kıldı, bir kıyam merkezi yaptı:

"Allah, Kabe'yi, o Beyt-ı Haram'ı insanlar için bir kıyam, bir diriliş sembolü kıl­dı..." (5/Maide, 97)

Müminler hayata bununla tutunur, bunun için tutunur, bununla dirilirler. Din

 

ve dünyaları bununla kaim olur, dimdik ayakta durur. Dünya ve içindekilere kul­luktan bununla sıynlır, Allah’a, yalnız Allah'a kul olmanın bilincini ve bu bilinçle ya­kalanan gerçek özgürlüğü bununla tadar ve yakalarlar.

Bunun için Allah, orayı özgür bir hayatın güven durağı ve tevhit davasının baş­langıç noktası kıldı. Müminler her namazda orada bir araya gelirler, oradan tev­hit ilhamını alırlar ve aldıkları bu ilham ve Rabbani güçle yeniden dipdiri ve canlı olarak vahdani yaşamlarını ve kıyamlarını sürdürürler.


Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ