MASUMİYET - rahle.org

MASUMİYET - rahle.org

MASUMİYET


Facebookta Paylaş
Tweetle

Gazi Çoban

Enbiya-yı Kiram'ın fiillerini sahih olarak tasavvur edememek;

-Onları, ilahlık makamına yükseltecek bir sıfatla vasıflandırmaya -veya alelade ve basit bir insan derekesine düşürülmesi şeklindeki bir düşün­ceye yol açacaktır.

Sahih tasavvurun kaynağı olarak Kuran ve sünnet görülmeyip, akla ve felsefe­ye itimad edildiğinde bu sonuç tabii olarak ortaya çıkar.

Kelime-i Tevhidteki "Abd" ve "Rasul" dizgesinde kendisini bulan ifade ile kul­luğa art fiillerle, rasul olmanın gerektirdiği fiillerin sınırlan tüm yönleriyle anlaşıl­malıdır.

Peygamber olan şahıs, öncelikli olarak bir "beşer"dir. Hayata gelişleri -istisna olan mucizevi doğumlar dışında ,yaşamaları, hastalanmaları, üzülüp sevinmeleri, bedeni ihtiyaçlarını gidermeleri türünden olan fiilleri itibariyle diğer insanlardan farklı değildirler. Onlara da nefisleri kötülüğü emreder(l) ve şeytanın tasallutu, onları da kapsar. Sabrın sınırlarında dolaşmak ve ümidin kapılarını zorlamak, on­lar için de geçerlidir. Unutma fiilinden muaf değildirler.

Günah fiilinin kapsamına giren ameller ve isyan etme, tebliği insanlara ulaştır­mama (2) istidadı/kuvveti nefislerinde mevcuttur. Nihayetinde onlar da birer in­sandırlar. Beşerde olan tüm vasıflara sahiptirler. Masumiyet; yani birtakım fiiller­den muafiyetleri, korunmuş olmaları risalet ve tebliğ ile alakalı olduğu noktada devreye girer ve Allah cc rasulünü, o ameli yapmaktan muhafaza kılar ve dinini sabitleştirir.(3) Bu hadisenin kapsamı, rasulün gerek beşer gerekse vahye muhatab olması itibariyle olsun değişmeyecektir. Neticede onlar ümmetleri önünde birer örnektirler ve bu örneklik de, masumiyetin bu şekilde cereyan etmesini ge­rekli kılar.

Onlar da hastalanırlar, fakat aklın geçici olarak devre dışı kalmasına ve şuurun dumura uğramasına sebeb olacak hastalıklardan korunmuşlardır. Cirınet ve sara tipi nörolojik/beyinsel hastalıklar, diğer insanların iğrenebileceği bedensel rahat­sızlıklar da -cüzzam ve organ eksikliği vb- peygamberlerde olmaz.(4) 7Hz Eyyub as a atfedilen vücudundaki yaralara kurt düştüğü hikayesi asılsızdır.

Rasuller gaybi bilmedikleri gibi, Allah'dan cc eman içinde de değillerdir.

"Allah'a cc yemin ederim ki, ben Allah’ın cc bir peygamberi iken bana (ve si­ze) Allah cc tarafından ne muamele edileceğini bilemem." (5)

Enbiya-yı Kiram; en büyük terbiyecinin, Rabbu-I Alemin'in terbiyesinden geç­mişlerdir. Her ne kadar nefs-i emmareleri iptal edilmemişse de, bu terbiyenin so­nucu olan iman gücü, irade ve fetanetle kerih görülen bir amelin sahibi olmaktan uzaktırlar.

Unutmamak mutlak manada Allah'ın cc bir vasfıdır.(6)

Vahyin tebliği ve dinin emirleri hususlar dışında nisyan/unutma, günlük hayat­ta rasuller için de imkan dahilindedir. Hatta , ibadetlerde unutma hükmünün pra­tikliğinin gerçekleşmesi, ümmetin ferdlerinin bu hallerde ne yapmalar lazım gele­ceğini daha tesirli bir şekilde talim edilmesi hikmetine matuf olarak unutmalarına müsaade edilmiştir. Itikadi ve ameli hükümlerin tebliği ile alakalı söz ve fiiller­de sehv/yanılmanın imkansızlığı konusunda ittifak vardır. Çünkü ahkamın tebliğin­de bir kerecik sehv ve nisyanın meydana gelmesi, tebliğin eminliğini iptal eder.(7). Tebliğ ile alakalı olmayan fiiller hakkında ihtilaf edilmiştir Ulemanın çoğunluğu, bu­nun derhal vahy ile veya başka bir yolla kendilerine malum olması şartına bağla­yarak imkan dahilinde görmüşlerdir.

Hz peygamberin as, namazında rekatleri eksik veya fazla yapması durumu kendisine hatırlatıldığında sehv secdesini yaparak namazını tamamlamasının aka­binde; "Benim unutmaklığım (veya unutturmaklığım) ancak şeriat ve kaidenin sa­bitleşmesi için vaki olur."(8). Peygamberlerin büyük-küçük günahlardan masumi­yetlerine dair

l- Nübüvvetten önce veya sonra, açık veya gizli küfürden münezzeh ve temiz­dirler.

II- Kasden veya yanılma sonucu, bilerek veya bilmeyerek, nübüvvetten önce veya sonra ,bir maslahata/umumi menfaate istinaden olsun veya olmasın, meyda­na gelenin dışında vermekten, yalan söylemekten masundurlar. Bilerek yalanı söy­lemelerinin imkansızlığı hususunda icma/ortak görüş olmasına rağmen, nübüvvet­ten önce yanılma sonucu yalanın tercihinde az sayıda muhalif görüş mevcuddur. Zira bir peygamberin yalan söylemesine ihtimal vermek, peygamberin dayanağı olan mucize konusuna aykırıdır. Muhalif ulema, nübüvvetten önce vahy ve muci­ze olmadığı cihetle yalanın tercihini imkan dahilinde görürler. Peygamberler, büyük günahların bütün çeşitlerinden tamamen ve icma ile masundurlar. Seyyid-i Şerif gibi bir kısım ulema; "peygamberleri Cenab-ı Hak kasd ve yanılma yollu büyük günah işlemekten muhafaza buyurmuştur." içtihadın­da bulunmuşlardır. Fakat, Sahib-i Mevakıf gibi bir kısmı, yanılmayı istisna görmüş­lerdir.

Küçük günahlara gelince , bunlar iki kısma ayrılabilir;

 1. Görenlerin nefret edip iğreneceği fiillerdir. Lokma aşırmak ve tartıda hile yapmak nevinden olan amellerdir ki peygamberler, kasdi veya yanılma sonucu da olsa bu tür günahlardan muhafaza buyurulmuşlardır.

 2. Nefret uyandırmayan küçük günahlardan rasuller. nübüvvet öncesi korun- muşlardır.(Taftazani/Şerh-i Makasıd).

Ulemanın çoğunluğuna göre kasdi olan caiz görülmüştür. Yanılma ile vaki olan-da da ittifak olduğu bildiriliyor. (Şerh-i Akaid)

Selef-i salihin ve ehl-i hadise göre,Enbiya-yı Kiram nübüvvet verildikten sonra büyük günahların tüm çeşitlerinden ve cinslerinden kasd veya yanılma ile de ol­sa mahfuzdurlar. Yine böyle küçük olanlardan da mahfuzdurlar. Enbiya-yı Kiram’a as yalan ve isyan isnadına dair bir rivayet naklolunursa, o rivayet az sayıda ravi ile bildiriliyorsa reddedilir, tevatürle rivayet ediliyorsa yorumlanır. (Celaled- din-i Devvani)

Kadı lyaz, mevzuya dair, Şifa adlı eserinde geniş ve değerli malumatlar ver­mektedir

"Enbiya;

 1. i’tikad

 2. Söz

 3. Amel

hususlarında dinen mahzurlu bir hal içinde bulunmaktan masumdurlar.

I-Peygamberlerin, Cenab-ı Hakkın zat sıfat ve fiillerine dair yakin derecesinde 2 ilim sahibidirler, Bu konularda şüphe ve cehalette bulunmalar icma ile imkansızdır.

[Hz İbrahim as ın Allah'tan cc, ölüleri nasıl dirilttiğini göstermesini talebi, kalbin tatminliği içindir. Yine Hz İbrahim as ın güneş-ay ve yıldızlar hakkındaki sözleri, yaratılmış olanın okunması ile Rabbin varlığı ve birliğine delaletinde bir usûl ortaya konuşudur.

Hz Peygamber as ın "Zenbinden/günahından dolayı mağfiret dile I" (12) şek­linde bir talimata muhatab olması, ise bazılarının yorumladığı gibi işlenen bir gü­naha istinaden olmayıp, ümmetin tavır kazanmasına yönelik bir hadisedir. Yine Hz Peygambere (s.a.v) "Şayet sana indirdiklerimizden şüphede isen Kitab okuyanla­ra sor!" (9) şeklindeki hitab, Rasu-ü Ekrem’in (s.a.v) gönlünde hakikaten bir şüp­he ve tereddüt olduğundan dolayı' değil, şüphe içinde bulunanlara böyle söylen­mesini talim içindir.

Şu da ulemanın icması ile sabittir ki; Enbiyanın cisimleri şeytanın zarar verme­sinden masun olduğu gibi kalbleri de vesveseden mahfuzdur.(IO)

ll-Dini hükümlere ait meselelerde kasd-unutma-yanılma yollarından birisiyle hatalı sözün beyanından icma ile masundurlar. Dünyevi işlere ait olan sözlerde ise, selef ulemasına göre her ne halde olursa olsun yine masundurlar. Fakat, fel­sefe ile ilgilenen sonraki bazı ulema, bu konuda ihtilaf etmiştir. Buna dair Hz Pey­gamber as ın namazdaki yanılgısını delil gösterirler. Buhari’de bu hadisenin geçti­ği konu başlığı "sehv/yanılgı" olarak görülür. Zira sehv, kalbin meşgalesinden kaynaklanır, nisyan/unutma ise ruhun afeti olan gafletin bir neticesidir.

Ill-Tebliğin gereği olmayarak vaki olan fuhuş ve büyük günahtan rasullerin ma­sumiyetleri konusunda icma olduğunu belirtmiştik. Küçük günahlara gelince, selef fakihleri ve muhaddislerinden bir kısmı bunda masuniyyet aramamışlar, olabilirli­ğini düşünmüşler. Bazıları bu konuda susmayı tercih etmişlerdir. Selefin çoğunlu­ğu, peygamberlerin, büyüklerden olduğu gibi küçük günahlardan da masun olduk­ları içtihadında bulunmuşlardır. Bunlar;" Peygamberlere mutlak ve kayıtsız -şart­sız ittibanın ancak bu suretle gerçekleşebileceğini" ifade etmişlerdir.

Enbiya-yı Kiramın as masumiyeti; prototip tipi bir muhafaza olmayıp, Rabbani terbiyenin eksiksiz ve mükemmel bir örneklik durumuna getirmesiyle meydana gelir ve onlar, ümmet önünde nur saçan bir kandil oluverirlerdi

Hz Adem as ın yasak ağacın meyvesinden yemesi hadisesi, çok iyi tetkik edil­meli , Allah’ın cc seçip gönderdiği rasulüne duyulması gereken saygı ve sevginin sınırlarını aşıp itham edici konuma düşülmemelidir. Hadisenin cennette, nübüvvet öncesi, örneklik ve tebliğ/dinin şekillenmesi cihetlerinden uzak olduğu hassaten bilinmelidir. Aynı tarzda Hz Yunus as ın vahy gelmeden kavmini terketmesi, Hz Peygamberin as ama sahabi Abdullah b. Ümmü Mektuma ra yüzünü ekşitmesi, Hz İbrahim as ın müşrik olan babası hakkında mağfiret dilemesi gibi Kur’an da zikri geçen hadiseler, risalet makamının ruhuna uymayan yorumlarla anılmamalıdır.

Peygamberlerin hata/zelle türü fiillerini isimlendirirken Kur'an kaynaklı kelime­lerin dışında ve usluba riayetle hareket edilmelidir.

Salat-u Selam, nümune-i imtisal ve zat-ı mükememe olan Enbiya-yı Kirama...

 1. yusuf 12/53

 2. maide 5/67

 3. yusuf 12/24

 4. hicr 15/6- şuana 26/27- saffet 37/46 -duhan 44/14

 5. Sahih-i Buhari H.no:620

 6. bakara 2/255

 7. A'la 87/6

 8. Sahi-i Buhari c.2 s.344

 9. Yunus 10/94

 10. hacc 22/52-53

 11. ahzab 33/46

 12. gafir 40/5

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ